Pirahna, Channa, Snakehead
 
Jag är väl inte riktigt klok alla gånger.

På Lördag kväll brukar man väl försöka hitta på något roligt att göra, gå ut på stan, åka iväg och hälsa på folk eller bara gå ut och äta med den man älskar ....Inte jag inte. Jag river akvariumen på lördagskvällen.

Jag satt och tittade på mitt stora akvarium igår under dagen, det har varit revirstrider mellan cikliderna och de har rivit ganska mycket att inredningen. Jag satt och funderade en stund, och bestämde mig. Jag skall riva akvariumet, bryta reviren och flytta Thai-Silken som jag har funderat på att göra ett tag. Det ena avlöste det andra.

För att kunna flytta Thai-silk paret, så måste jag fylla upp det ena akvariumet i ställningen, för de karen var tomma och oinredda. Så sagt och gjort. Jag fyllde det översta, byggde upp lite grottor och satte ner ett par växter. Jag fyllde drygt halva karet med vatten från det stora, och så flyttade jag Thai-silken, det gick väl bra. Men nu var jag igång ;)

Jag började med att plocka ut all inredning från det stora karet, alla pumpar, alla grottor och rötter, så det bara var gruset kvar på botten. de vuxna Påfåglarna, Channan och Pacun fiskade jag upp och plasserade i backar under tiden.

När det var klart kände jag mig rätt nöjd, men jag skulle egentligen ha behövt flytta JD också¨, de gick i kuben med scalarena, och de har varit i lektagen men har blivit störda så leken har blivit avbruten. Så sagt så gjort, hinkar ut vatten från kuben och häller ner i det andra akvariumet i ställningen. Bygger upp nån grotta och sätter ner några växter. För att få tag på JD blev jag tvungen att riva halva inredningen i karet ;) men det var lungt, skulle endå göra ett vattenbyte i det karet, så då plockade jag lika bra upp alla rötter och byggde på nytt. Det akvariumet är byggt på höjden så att säga, det blev riktigt snyggt.

Passade även på att flytta lilla channan som gick i det akvariumet, hon går nu i det tredje karet i ställningen på tillväxt :D

Det var min Lördagskväll det, fördelen är att nu är alla akvarium helfräscha, och det är ju inte helt fel :D


                                                                  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤I'm totally crazy from time to time

On Saturday evening, usually people try to find something fun to do, go out on the town, go and greet people or just go out and eat with the one you love .... No I do not. I tear the tanks on Saturday night.

I sat and watched my big aquarium yesterday during the day, there have been turf battles between cichlids and they have destroyed pretty much of the decor. I sat and thought for a while, and decided. I will tear aquarium, break their territory and move the Thai-Silk I've been thinking about doing for a while. One replaced the other.

In order to move the Thai-silk pair, so I have to fill up one aquarium in the position, for the withdrawal were empty and unenriched. So all said and done. I filled the top, built up some caves and sat down a couple of plants. I filled just over half the tank with water from the large, and so I moved the Thai-silken, it went perfectly fine. But now I was running ;)

I started by picking out the entire interior of the large vat, all pumps, all caves and roots, so it was just left on the gravel bottom. the adult Oscars, the snakehead and the pacus I fished up and plass led to slopes in the meantime.

When it was finished, I felt quite happy, but I would really have had to move JD also ¨, they lived in the cube with the angels and they have been mating in the day but has been disturbed, so the spawning has been interrupted. So said so done, buckets of water from the cube and pours into the other aquarium in the stand. Builds some cave and put down some plants. To get hold of JD, I had to tear half the interior of the cube ;) but it was easy, I've was about to do a water change in the tank anyway, so when I picked up all equally well rooted and built anew. The aquarium is built on the hill, so to speak, it was really neat.

Also took the opportunity to move the small snakehead who went to the aquarium, she is now in the third tray in position for growth: D

That was my Saturday night there, the advantage is that now all aquarium is neat and clean, and it's not entirely wrong: D


Leave a Reply.


Mina akvarium Ida Forslund